De bestuurder volgens de WOR (artikel 1 lid 1e) is degene die, alleen of met anderen, in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid. De bestuurder is, volgens artikel 23 van de WOR, degene die de ondernemer vertegenwoordigt in het overleg met de OR.

In mijn eerste positie als hoofd personeelszaken, zoals dat in de tachtiger jaren van de vorige eeuw genoemd werd, kreeg ik tijdens een overlegvergadering een verrassende vraag. Wat was de situatie? Ik was hoofd personeelszaken bij een kleine holdingmaatschappij waar de boekhouding, financiën, assurantiën, pensioenadministratie, interne dienst, secretariaat van de directie en algemene zaken waren ondergebracht. Een organisatie met 110 medewerkers en dus een eigen ondernemingsraad. Een organisatie die stabiel was, met weinig instemmingsverzoeken of adviesaanvragen. Kortom, de bestuurder bekroop het gevoel, ‘wat doe ik hier?’. Dat resulteerde in de vraag staande een overlegvergadering of het hoofd PZ, het overleg niet beter kon voeren, want uiteindelijk kan de bestuurder zich laten vervangen. Gecharmeerd van het vertrouwen dat mij werd gegeven, overwon toch snel ‘de rede’ en heb ik dit aanbod afgeslagen.

Uiteindelijk is het de bestuurder die verantwoordelijk is voor het overleg over de vraag of reorganisaties doorgang vinden, in welke vorm deze gedaan zullen worden en moet diegene achter het onderhandelingsresultaat kunnen staan. Hoe zou het zijn als de ondernemingsraad in overleg gaat met HR en het uiteindelijk resultaat niet wordt gedragen door de directie? Hetzelfde geldt voor instemmingsverzoeken. Dat zou een bizarre situatie opleveren. In alle situaties blijft de directie verantwoordelijk, hoewel sommige onderwerpen een bijzondere betrokkenheid van HR zullen hebben. Ook in die situaties blijft de directie verantwoordelijk en moet zij het overleg voeren met de ondernemingsraad.

Auteur: adviseur MR. LEX WELTER MBA.